BASES LEGALS DE LA PROMOCIÓ

"PREMIAMOS TU RENOVACIÓN"

 

I.- ORGANITZADOR

L’organització de la present promoció va a càrrec de SEGURCAIXA ADESLAS S.A. DE SEGUROS Y REASEGUROS, entitat mercantil amb domicili social al Passeig de la Castellana, 259 C (Torre de Cristall), 28046 Madrid, i N.I.F.: .: A-28011864. Inscrita a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions sota la clau C0124 (d’ara endavant denominada SCA)

 

II- GESTIÓ DE LA PROMOCIÓ

La gestió de la promoció la farà GRASS ROOTS, amb CIF B-80363476, amb domicili social a Calle Alcalá, n.º 54, 28014, Madrid; d’ara endavant, “GR”.

 

III- OBJECTE DE LA PROMOCIÓ

L’objecte és el desenvolupament per a SCA d’una promoció (“la promoció”) per a les renovacions de les assegurances de clients que pertanyen a determinats segments definits per SCA. A través de la promoció, els clients de SCA que compleixin amb determinades condicions rebran “premis” d’acord amb les bases legals que es poden trobar al lloc web www.premiamosturenovacion.com/premios y www.premiamosturenovacion.com/premiosplus, a l’apartat termes i condicions i privacitat.

 

IV.- PERÍODE DE VIGÈNCIA

El període de vigència de la promoció finalitza el 30 de juny de 2020, ambdós inclosos (d’ara endavant, “El PERÍODE PROMOCIONAL”). 

 

V.- DEFINICIÓ DEL PREMI I REQUISITS PER PARTICIPAR-HI

El premi es lliurarà als participants més grans de 18 anys, residents legals a Espanya, que compleixin amb els requisits exigits, directament i sense sorteig.

Les condicions específiques de cadascun dels premis s’indiquen al val promocional que es lliurarà al participant al web www.premiamosturenovacion.com

Els participants que renovin la pòlissa de SegurCaixa Adeslas indicada en un SMS o correu electrònic i vídeo obtindran un codi alfanumèric durant el mes posterior a la renovació i, durant el període de vigència de la promoció, els donarà dret a obtenir un regal exclusiu al lloc web de www.premiamosturenovacion.com

 

VI.- MECÀNICA DE LA PROMOCIÓ

El participant rebrà una comunicació de SCA (SMS o correu electrònic amb l'enllaç a un vídeo) on se li indica el web de promoció prèvia a la renovació de la seva pòlissa de salut, llar i/o cotxe: www.premiamosturenovacion.com/premios i www.premiamosturenovacion.com/premiosplus. En aquest web, el client només pot consultar els premis disponibles i els termes i condicions.

El mes següent a la renovació de la pòlissa indicada, rebrà una altra comunicació (SMS o correu electrònic) amb un codi alfanumèric i, en el termini de 3 mesos des de la recepció de la comunicació, ha d'entrar al web www.premiamosturenovacion.com i introduir el codi rebut. Prèviament, i de forma obligatòria per poder continuar amb el procés de bescanvi, ha d’acceptar els termes i condicions, així com la política de privacitat. Un cop acceptades, pot accedir a les opcions de premis que li corresponguin per la seva renovació.

Un cop a la pantalla del premi seleccionat, el client ha de fer clic a “bescanviar”, on obtindrà un val electrònic amb el detall de les condicions de cada premi.

En funció del premi rebut pel participant, variaran els termes i condicions i la seva caducitat (consulta l’apartat DEFINICIÓ DEL PREMI I REQUISITS PER PARTICIPAR-HI).

 

VII.- DISPOSICIONS GENERALS I LIMITACIÓ DE RESPONSABILITAT

  • Tot i que GR fa tot el possible per evitar el subministrament de les dades o documents incorrectes o falsos per part dels participants, no es fa responsable de la veracitat de les dades o documents que els participants facilitin. Per tant, si les dades o documents facilitats no són correctes o contenen errors, GR no es fa responsable de no poder contactar amb els participants per comunicar-los qualsevol qüestió relativa al premi o al seu lliurament, ni tampoc de totes les incidències que puguin derivar de la incorrecció o falsedat de les dades o documents subministrats.
  • GR no es responsabilitza en el cas que l’experiència no es pugui gaudir de manera satisfactòria o completa per qualsevol causa aliena a GR o per omissió en la confirmació d’horaris de l’experiència. GR tampoc no es responsabilitza dels possibles danys i perjudicis de qualsevol tipus que puguin resultar de la manca de disponibilitat d’horaris per gaudir de l’experiència. 
  • GR tampoc no es responsabilitza dels serveis que terceres empreses hagin de prestar amb motiu del premi d’aquesta promoció, ni de les incidències que puguin ocórrer durant el gaudi dels premis, tant si passen durant el trajecte cap al lloc de l’experiència (si escau), durant el gaudi dels premis, o un cop finalitzada l’experiència.
  • El termini màxim establert per a qualsevol tipus de reclamació referida i/o relacionada amb la Promoció s’extingeix al cap de dos mesos des de la participació en la Promoció. Un cop finalitzat el termini, es perd qualsevol dret de reclamar.

 

 VIII.- ACCEPTACIÓ I DIPÒSIT DE LES BASES

La participació en aquesta Promoció suposa l’acceptació íntegra d’aquestes Bases. GR es reserva el dret de variar aquestes bases, si ho exigeixen les circumstàncies, i dirimir qualsevol dubte que pugui sorgir sobre qualsevol aspecte que no estigui contemplat a les bases.

L’Organitzador es reserva també el dret d’anul·lar, prorrogar, ampliar, retallar o modificar la promoció si les circumstàncies l’obliguen a fer-ho, sense haver de justificar la decisió i sense que se li pugui reclamar cap tipus de responsabilitat com a conseqüència d’això, sempre que no perjudiquin els drets adquirits pels participants.

GR ha posat a disposició dels participants un centre d’atenció telefònica per a atendre qualsevol dubte o consulta sobre el funcionament de la Promoció. A aquests efectes, el participant pot resoldre tots els seus dubtes trucant al número 900 535 981, de dilluns a divendres, de 9 a 18 hores, excepte festius nacionals i els de la comunitat de Catalunya. Així mateix, GR ha habilitat el compte de correu electrònic promo@premiamosturenovacion.com per a atendre aquestes qüestions. El número de telèfon i l’adreça electrònica esmentats estaran operatius fins a 1 mes després que hagi acabat la Promoció.
Les bases estaran disponibles en tot moment i es podran consultar al microlloc web.

 

IX.- PROTECCIÓ DE DADES

SegurCaixa Adeslas, SA de Seguros y Reaseguros, com a responsable del tractament, tractarà les dades personals facilitades amb la finalitat única de gestionar els serveis oferts en el marc d'aquesta campanya sobre la base del seu consentiment exprés. Les dades facilitades no se cediran a tercers, tret per obligació legal, i es conservaran durant el termini de vigència que duri la gestió d’aquesta campanya. Li recordem que pot exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació al tractament i portabilitat de les dades, com també a retirar el seu consentiment per al tractament de les seves dades, enviant un missatge de correu electrònic a promo@premiamosturenovacion.com, indicant-hi “Derechos Privacidad – Premiamos tu Renovación”, el seu nom i cognoms, i adjuntant una còpia del DNI o document anàleg que l’identifiqui. Finalment, l’informem del seu dret a presentar una reclamació derivada del tractament de les seves dades personals davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

X.- RÈGIM FISCAL

Els premis objecte d’aquesta promoció no es troben subjectes a cap retenció ni ingrés a compte de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, d’acord amb l’article 75.3.f) del Reial decret 439/2007, pel qual s’aprova el Reglament de l’IRPF, perquè la seva base de retenció és inferior a 300 € (tres-cents euros).

XI.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

Aquestes bases s’han de regir i interpretar d’acord amb el seu propi contingut i conformement amb les lleis d’Espanya. En cas de divergència entre els participants de la Promoció i la interpretació d’aquestes bases per part de GR, són competents per conèixer dels litigis que es puguin plantejar els Jutjats i Tribunals de la ciutat de Madrid (Espanya), renunciant expressament els participants d’aquesta Promoció al seu propi fur en cas de tenir-lo.

XII.- ACCEPTACIÓ

Un cop llegides i enteses, de forma individual i singular, totes i cadascuna de les condicions i bases de contractació específiques per a participar en aquesta oferta que consten en aquest document i, en concret, quant a la política de Protecció de Dades de caràcter personal, àmbit temporal de l’oferta, mecànica, obligacions per a les parts, documents, exclusions, submissió i limitacions.